ปัจจุบันการใช้ iPhone, Ipad มีประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นการใช้ iPhone (iOS 5-6) ใช้งานร่วมกับคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่บน Group Office Pro. ดังต่อไปนี้

Email

จาก Group Office เราสามารถสร้าง Folder ต่างๆสำหรับจัดเก็บอีเมล์ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ตัวอย่างดังรูป

สำหรับบน iPad เราสามารถตั้งค่า IMAP เพื่อใช้งานได้เช่นกัน

Calendar

คุณสมบัติ Calendar บน Group Office มีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในปัจจุบัน เช่นการ แชร์ปฏิทิน การ Alert แจ้งเตือนต่างๆ ดังภาพ

สำหรับบน iPad หรือ iphone ซึ่งเซ็ตค่าคล้ายๆกัน เราสามารถเพิ่มปฏิทินของ Group Office เข้าไปได้ โดยการ Add CalDav Calendar ดังนี้

iPad/iPhone ไปที่ Setting และเลือก Mail,Contacts,Calendars

คลิ๊ก Add Account

เลือก Other

ในส่วนของ Calendar เลือก Add CalDav Account

ทำการ Add ค่าต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้

Server : sms.softnix.co.th/caldav/principals/rujirapong@softnix.co.th/

(ลูกค้าที่ใช้บริการ GroupOffice แบบ Hosted Services จาก www.hostbangkok.com ให้กำหนดค่าตามตัวอย่าง ยกเว้นเปลี่ยน rujirapong@softnix.co.th เป็นอีเมล์ของท่าน แต่สำหรับลุกค้าที่ติดตั้งและมี Server ของตัวเองให้ระบุตาม Domain ของท่าน เช่น mail.yourdomain.com/caldav/principals/youremail@yourdomain.com/ ขอเน้น จะต้องมี / ปิดท้ายเสมอ )

User Name: email@domain.com (ให้ระบุอีเมล์ของท่าน จากตัวอย่าง ผมระบุ rujirapong@softnix.co.th)

Password: xxxxx (รหัสผ่านของท่าน)

Description: ไม่ต้องระบุก็ได้ ระบบจะระบุให้เองอัตโนมัติ

หลังจาก Next ให้รอสักพักจนกว่าจะมี Error ขึ้นคล้ายดังภาพ

ให้เลือก Continue

หลังจากนั้นสักพัก จะแสดงดังรูป

เรียบร้อย ลองเปิด Calendar ดูว่ามีรายการนัดหมายต่างๆจาก Group Office หรือไม่

หากเซ็ตดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบดังนี้

ทดสอบเข้า จากของผม ผมทดสอบเข้าที่ไป http://sms.softnix.co.th/caldav/principals/rujirapong@softnix.co.th สำหรับท่านให้เปลี่ยนชื่อโดเมน sms.softnix.co.th และอีเมล์ rujirapong@softnix.co.thเป็นค่าของท่าน เมื่อเข้าได้จะต้องมีให้กำหนด user และ password ดังรูป

หากไม่เป็นดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ Support Softnix หรืออีเมล์แจ้งเข้ามาที่ services@softnix.co.th

Task

Files

คุณสมบัติ Files บน Group Office มีประโยชน์ในการเก็บและแชร์ File

เราสามารถ Sync Files จาก Group Office ผ่านโปรแกรม WebDAV Nav